Yrityshankerahoituksen vaikutus vihreän siirtymän edistämiseen Itä-Suomen alueella

Vihreästä siirtymästä puhutaan tänä päivänä paljon erityisesti organisaatioiden keskuudessa. Keskusteluissa esiin nousee myös siirtymän rahoittaminen sekä se, kuka siirtymästä on vastuussa. Maapallon kestokyky on rajallinen, ja uusin kansainvälisen ilmastopaneelin raportti korosti tilanteen olevan jo huolestuttava ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Vihreä siirtymä ja ekologisesti kestävä toiminta ovat jatkuvasti tärkeämpiä. Tutkimuksessani keskityn yhden julkisen sektorin organisaation rahoittamiin hankkeisiin ja siihen, millaisia vaikutuksia se saa aikaan vihreän siirtymän näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona osana harjoittelujaksoa. 

Tutkimustani varten syvennyin Itä-Suomen alueella rahoitettuihin yrityshankkeisiin, joiden rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeissa toteutetut vihreää siirtymää edistävät toimet ja niiden laajuus antavat kuvan siitä, millainen vaikutus tällaisella rahoituksella on. Toteutin tutkimuksen kyselytutkimuksena määrällistä ja laadullista aineistoa analysoimalla. Hankkeita rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston antamalla rahoituksella, johon EU:n komissio määrittelee reunaehdot. Osa näistä reunaehdoista vaatii vihreää siirtymää edistäviä toimia, mutta iso osa rahoituksesta myönnetään muihin toimiin, kuten kasvuun ja vienninedistämiseen. Tutkimukseni koskettaa vuosien 2014–2020 ohjelmakaudelta rahoitettuja hankkeita, jotka päättyivät vuosina 2020–2023. 

Unsplash-kuvapankkikuva, Noah Buscher.


Yritysten antamat vastaukset kertoivat siitä, että vihreää siirtymää on hankkeissa edistetty paljon. Joukko yrityksiä, jotka näitä edistäviä asioita olivat tehneet, oli paljon alkuperäistä odotusta suurempi. Vihreää siirtymää edistettiin jollakin tapaa lähes jokaisessa hankkeessa, joka kertoo rahoituksen tukevan vihreää siirtymää. Eniten hankkeissa parannettiin materiaalitehokkuutta joko kehittämällä tuotantoa paremmaksi tai hankkimalla parempaa laitteistoa. Näillä toimilla saatiin monessa hankkeessa myös energiankulutusta laskemaan. Vihreän siirtymän edistymisen lisäksi yritykset saivat samalla leikattua kuluistaan. 

Selkeänä aineistosta nousi esiin yritysten oma kokemus kilpailukyvyn vahvistumisesta. Suurin osa vastaajista kertoi vihreää siirtymää edistävien ratkaisujen parantaneen heidän kilpailukykyään markkinoilla. Osa nosti esiin vaikutuksen yrityksen maineeseen, jolloin asiakkaat mieluummin hyödynsivät heidän palveluitaan. Kilpailun ja vastuullisuuden yhdistelmän merkitys nousi esiin erään yrityksen vastuksessa näin: ”Kilpailu on alalla kovaa, joten kaikki toimet energian tehokkuuteen tarvitaan, lisäksi asiakkaat alkavat kysellä yhä enemmän vähähiilisiä sekä ekologisesti kestäviä tuotteita.”. Kestävyyttä ja vähäisempää kulutusta huomioidaan jatkuvasti enemmän, mikä on tulevaisuuden kannalta positiivinen merkki. 

Kyselyssä kartoitettiin hankkeiden osalta myös yritysten kohtaamia haasteita. Ulkoisista haasteista merkittävä oli toimintaympäristössä tapahtuneet voimakkaat muutokset, kuten korona ja Ukrainan sota. Ennalta arvaamattomat suuret muutokset vaikuttavat yritystenkin toimintaan paljon, monesti kehitystä hidastaen. Haasteena hankerahoituksessa on myös julkisen sektorin päätöksenteon ja lupaprosessien hitaus, joka ei vastaa aina yrityksen halua toiminnan edistämisen nopeudesta. 

Yrityshankerahoituksen vaikuttavuutta itse vihreän siirtymän edistämiseen mitattiin myös kysymällä yrityksiltä, kuinka moni olisi toteuttanut vihreää siirtymää edistäviä asioita ilman rahoitusta. Yrityksistä vain 13 % olisi toteuttanut hankkeen aikana tehdyt asiat sellaisenaan ilman hankerahoitusta.
22 % vastaajista puolestaan olisi jättänyt kaikki vihreää siirtymää edistävät toimet pois, mikäli rahoitusta ei olisi myönnetty. Näin ollen voi sanoa, että rahoituksella on Itä-Suomen alueella selkeä vaikutus vihreän siirtymän edistämiseen. Vaikutuksen suuruudesta tutkimus ei kuitenkaan anna tietoa, mikä olisikin hyvä jatkotutkimuksen kohde.


Wilma Jokinen 17.11.2023
Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, johtaminen

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan “Yrityshankerahoituksen vaikutus vihreän siirtymän edistämiseen Itä-Suomen alueella”.

Kommentit

Suositut tekstit