Intuition rooli rekrytointiprosessin päätöksenteossa

Intuitiolla on suuri vaikutus ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Intuitioon tukeutuen teemme jatkuvasti erilaisia päätöksiä. Jotkut näistä päätöksistä tuottavat hyvän lopputuloksen ja jotkut päätökset puolestaan ohjaavat meitä harhaan. Päätöksiä tehdään esimerkiksi organisaatioiden rekrytoidessa uutta henkilöstöä. Usein organisaatioon rekrytoidaan ennalta tuntematon työntekijä. Silloin hakemusten, haastatteluiden ja mahdollisten soveltuvuustestien lisäksi rekrytointipäätöstä tekevät henkilöt usein luottavat myös omaan intuitioonsa. 

Olen pitkään työskennellyt teknisellä alalla ja huomannut jo usean vuoden ajan, että alalla on ollut huutava pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Olen ollut mukana lukuisissa rekrytointitapahtumissa, joissa henkilö on valittu avoinna olevaan työtehtävään monen eri hakijan joukosta. Joskus valintoja tehdään kahden lähes tasavertaisen henkilön välillä. Tämä on herättänyt mielenkiintoni siihen, mikä ohjaa tuota lopullista valintapäätöstä näiden eri vaihtoehtojen kesken. Näistä lähtökohdista sain ajatuksen tehdä pro gradu -tutkielmani intuitioon liittyen ja tutkia sitä, minkälainen rooli intuitiolla on rekrytointiprosessin päätöksenteossa. 

Tutkielmaa varten halusin haastatella päätöksentekoon osallistuneita henkilöitä ja keskustella heidän omista kokemuksistaan intuitioon liittyen. Tutkielman tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jossa tapauksena toimii rekrytointiprosessi. Haastattelin yhteensä neljää henkilöä, jotka olivat osallistuneet päätöksentekoon rekrytointiprosessien aikana. Haastattelut tein puolistrukturoituina, kysymykset järjesteltynä teemoittain. Tämän lisäksi osallistuin neljään organisaation rekrytointitapahtumaan, joissa hyödynsin aiemmilta kursseilta tutuksi tullutta havaintojen kirjaamista kenttäpäiväkirjaan. Näin kerätyn tutkimusmateriaalin analysoin käyttämällä teema-analyysia. Teemoittelussa hyödynsin esille tulleita intuitioon viittaavia ilmaisuja. Näistä teemoista ja alateemoista muodostui myös tulosluku, jossa esittelen intuition erilaisia rooleja rekrytointiprosessin päätöksenteossa. 

Kuva: Pixabay kuvapankki 

Ilmiönä intuitio on kohtalaisen paljon tutkittu aihe, mutta tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä intuitio on. Lisäksi intuitiosta ei ole ainakaan toistaiseksi kyetty tekemään selkeää määritelmää. Määritelmiä on lähes yhtä monta, kuin on tutkimusten tekijöitä. Yksi yhteinen piirre kuitenkin löytyy. Siinä intuition on todettu olevan tiedostamatonta päättelyä, joka perustuu havaintoihin ja aiemmin opittuihin sekä koettuihin asioihin. Intuition on todettu olevan nopea ja tehokas työkalu päätöksiä tehdessä, ja sitä käytetään usein myös rationaalisen ajattelun tukena. On tullut esille myös se, että intuitiota on mahdollista kehittää ja sitä voidaan hyödyntää jopa tietoisesti. 

Intuitiota käytetään apuna rekrytointiprosessin jokaisessa vaiheessa ja sillä on erilaisia rooleja päätöksenteossa. Sitä hyödynnetään hakemusten käsittelyssä, haastatteluissa ja tehtäessä lopullista valintapäätöstä. Usein intuitio on mukana säästämässä aikaa päätöksenteossa. Tämä ajansäästö tuo organisaatioille myös kustannusten säästöä, joten intuition hyödyntämisellä on myös rahallista merkitystä. Intuitio auttaa muodostamaan henkilöistä ensivaikutelman. Eräs haastateltava totesikin intuitiosta, että ”se helpottaa havaitsemaan, ketkä ovat helposti lähestyttäviä ja vilpittömiä.” Intuitio auttaa luomaan henkilöistä positiivista tuntemusta, mutta toisaalta se voi myös aiheuttaa epävarmuutta. Joskus intuition avulla tehtyjen päätösten kannattavuutta on jouduttu pohtimaan. Ajoittain tehdyt virherekrytoinnit osoittavat, että intuitioon ja sen tuottamaan positiivisuuteen voidaan joskus tukeutua liikaakin. Intuition hyödystä ja siihen liittyvästä epävarmuudesta kertoo haastatellun henkilön ilmaisu, että ”intuition kanssa on oltava varovainen, mutta sen kanssa voi päästä ihan superhyviin tuloksiin.” 

Kuva: Pixabay kuvapankki 

Tutkimuksessani intuition merkittävin rooli on toimia lisätiedon tuottajana. Intuition avulla voidaan poimia alitajuisesti lisätietoja päätöksenteon tueksi. Tämä ilmenee rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Eräs haastateltavista henkilöistä kommentoi että ”ongelmanratkaisussa ei aina pelkät faktat riitä.” Rekrytointeja tekevät henkilöt kykenevät intuitiota hyödyntämällä esimerkiksi tekemään valinnan kahden samantasoisen tiedon ja kokemuksen omaavan henkilön välillä. He osaavat alitajuisesti lukea erilaisia merkkejä ihmisissä ja ympäristössä. Näin he täydentävät jo hallussaan olevaa tietoa ja pyrkivät tekemään oikean päätöksen. 

Henry Andberg

Blogitekstin kirjoittaja Henry Andberg opiskelee johtamisen maisteriohjelmassa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Kirjoitus on kypsyysnäyte, joka liittyy Henry Andbergin pro gradututkielmaan: Intuition rooli rekrytointiprosessin päätöksenteossa.


Kommentit

Suositut tekstit